top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti ja se vastaa voimassa olevaa tietosuojalakia (5.12.2018/1050).

Laadittu 23.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Tutkimustoimisto Sade Oy
Y-tunnus 3255853-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Suvi-Sadetta Kaarakainen

suvisadetta@tutkimustoimistosade.com 

+358 45 133 5234

3. Rekisterin nimi

Tutkimustoimisto Sade Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen keräys- ja rekisteröintitarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

 

Asiakkuuden hallinnointiin:

  • Viestintään

  • Asiakkuuden ylläpitoon

  • Sopimusten täytäntöönpanoon

  • Sopimus- ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen

  • Uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toiminnan kehittämiseen

 

Markkinointiin:

  • Verkkosivuston sisällön ja mainosten mukauttamiseen

  • Uutiskirjeiden lähettämiseen 

  • Tiedottamiseen

  • Suoramarkkinointiin tämän sallineille rekisteröidyille käyttäjille

 

Valtaosa asiakkuussuhteen hoitamiseksi tehtävästä henkilötietojen käsittelystä perustuu sopimussuhteeseen, jonka lisäksi henkilötietojen käsittelyperusteena voi olla oikeutettu etu (esimerkiksi suoramarkkinointi sekä tilastointi). Tutkimustoimisto Sade Oy ei hyödynnä asiakkuus- ja markkinointitietojen käsittelyssä automaattista päätöksen tekoa tai profilointia.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliset viestit, aineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.

Verkkopalveluiden käytöstä voidaan kerätä teknisesti tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai -kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, selaintyyppi, sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Palveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisteripitäjän verkkosivustolla tietoa evästeillä, Cookies. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Tutkimustoimisto Sade Oy:n verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä selaimen tai laitteensa asetuksista, mikä voi kuitenkin heikentää sivuston käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten saavuttamiseksi, joita varten ne on kerätty (esimerkiksi asiakassuhteen voimassaolo tai viestinnälliset tarkoitukset). 

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä Suvi-Sadetta Kaarakainen huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

Tutkimustoimisto Sade Oy ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille ja tiedottaa rekisterissä olevia henkilöitä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee kirjallisesti osoitteeseen suvisadetta@tutkimustoimistosade.com. Tutkimustoimisto Sade Oy voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyyntöön vastataan asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

​​

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen. 

 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen suvisadetta@tutkimustoimistosade.com. Tutkimustoimisto Sade Tmi voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyyntöön vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietojensa epäasiallisesta tai lainvastaisesta käsittelystä tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi.

10. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muuttaminen

 

Palveluiden kehittämisen ja lainsäädännön muutosten johdosta Tutkimustoimisto Sade Oy voi muutta tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

bottom of page